注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一米阳光

 
 
 

日志

 
 

复习  

2015-01-30 15:08:55|  分类: 2014-2015第一学 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

看拼音写词语

dòng tíng    wú  xiá    pān  dēng    tài  shān   wān  yán     cā  shāng

 

é  jiǎo     kǒng  xì   yǎng  wò      tún  bù     shāo  wēi   chéng  xiàn

 

qì  shì   liáng shuǎng   fěi  cuì    xī  liú    fǎng fú    hé xié     zhú  fá

 

cù yōng   bō lán zhuàngkuò        wēi  fēng  wù  lì    fēng luán xióng wěi

 

bá  dì  ér  qǐ    lián  mián  bú  duàn   xíng tài  wàn  qiān    tū  wù sēn  yǜ

 

wéi  chí  jīng  zhàn    jiāng yìng    shǔ  yú   dào   dé   chuí  bèi   zūn yán

 

hóu  jié    shàn  liáng    pǔ  shí    kuǎn   dài     lì wài    xǔ pèi   zhǎn xīn

 

jiào huì  zǒu jiē chuàn xiàng     mí  huò  bù  jiě       gǔ shòu  rú  chái

 

pí  bèi   bù   kān    yáng  yì       yǔn  xǔ           lóng  dōng     fù   gài

 

níng  shì    lěng  kù      chāi  chú    xùn  chì    sā  huǎng  lǜ  shù  chéng  yīn

 

kuáng  fēng  dà  zuò      tiě  qiāo     chà  yì      lèng  zhù     wēn  róu

 

qín  qín  kěn kěn      máo róng róng     hū xiào     míng mèi    zēng tiān

 

zhàn  fàng    liú  lián    qiǎo rán    jīng lì   shùn  jiān   gài  niàn   hú  xiàn

 

zhèn hàn     yuè dòng     yù wàng   zāo  tà     duǎn  zàn      huá fán yè mào

 

kē kē bàn bàn    chuān suō   sāo rǎo    guī lǜ    jié duàn   qīng xiāng niǎo niǎo

 

chén  jì     hū   yù     níng  shén   shāo  huǐ    chén  jìn   shǒu bú shì juǎn

 

jiàn  kāng     kǎi xuán    níng gù    mó mó hū hū    jù jīng huì shén   shēn yín

 

bù huāng bù máng      yǒng zhù rén jiān   zhuó yuè    mí màn     yǒng gǎn

 

zhì  zhǐ     xí guàn      yú  chǔn     tǐng bá      wèi yǎng     fān  gǔn

 

 piāo  bó  wéi dú   xìng zhì bó bó   chuí tóu sàng qì    lǚ lǚ yōu fāng     dùn shí  

 

cí  xiáng    dà  dǐ   líng hún   gǔ  qì   mín  zú   qī  líng   jìng  yù  bì  jìng

 

suǒ  wèi   shū  lǐ    zhēn  cáng    mái  zàng     sāi  biān    wū yān  yù hé

 

shuāi  ruò   shū  fú   zī  tài  xiōng huái   néng shū shàn huà   fēng qī xuě yā

 

dī tóu zhé jiē   pō fù shèng míng  mó  fàn  xún  jǐng    cháo  rǎng     bào  fù 

         

tuī  jiàn  shān  diào   guī  fàn  chéng chǔ    róng qià  kè  tīng    

 

rè  nào  fēi  fán     fēng  hé  rì  lì   jiě shì    gǎng wān    chá hú      

(                  )  (             )  (       )                 

yào  wǔ  yáng  wēi   dé  yì  yáng yáng   zhèn xīng zhōng huá

(                 )  (                )  (                    )

jué  qǐ    yú  huī    xǐ  shù      qiè  yì     zào  rè

(        )  (          )  (         )  (        )  (           )

luó  jí   mào  mèi    shū  yuǎn     cái  fǎng    jì  mò

(       )  (         )  (            )  (         )   (         )

piāo  piāo  rán   kēng qiāng yǒu  lì     jīn  pí  lì  jìn

(              )  (                  )    (                  ) 

  xíng  dān  yǐng zhī  hé  mù  xiāng chǔ

 (                 )  (                  )

huàn  nàn  yǔ  gòng    shòu  yì  fěi  qiǎn    nián shào  qì shèng

(                  ) (                    )      (                    )

nián  yú    gǔ  xī       fēn  xī       fǎn  bó      zhǔ  yì 

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

chuī fú      bǎ wò       suō duǎn       zū jiè     chuǎng dàng

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

fù nǚ       zhū wèi    xiào guǒ        céng jīng     tuō zhù

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

dì guó zhǔ yì           mó mó hú hú         dǎ pò shā guō

                                                   

biàn lùn    xún cháng      jiě dá       xìn fèng      wéi bèi

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

 róng xǔ     jiě  shì      jiào shòu     xuān bù       gù zhì

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

lán gān       bà le       jìng j iè      xiù huā       chǎng huī

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

qīng chè jiàn dǐ       shǎng xīn yuè mù          róng wéi yì tǐ

                                                                

yì sī bù gǒu           dǎn dà wàng wéi        gōng bǐ xì miáo

                                                     

kē xué     huái  yí     yú  gāng     yī  shɑng     xì  zhì

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

shěng luè     zhé xué    bàng chèng     tuō  lā      dí  què

(        )  (         )  (           )  (          )  (          )

xìn xīn shí zú     quán shén guàn zhù      yí huò bù jiě

(              )  (                   )   (               )

mò míng qí miào   bù róng gēng gǎi   bǐ sà chéng  lóng yǎ rén

(                )  (                 ) (          ) (           )

将下列词语补充完整:

波( )壮(   水平如(   )( )雄伟  )( )而起  奇峰( )(  

)峰( )立  突( )森(   无限( )( )( )不解  

面呈( )( 疲( )不(   骨( )如( )( )以求  

走( )串(   绿树( )( 雪花( )(   )枝( )叶 

)牙( )嘴 )( )花开  )风大(    花( )叶(

多( )多(   清香( )(   热泪( )( 与世( )(  

)然( )立  )( )一震   )头( )气  )精( )神 

兴致( )( )( )人间  )( )丛生  )( )之客  不( )不(   )书( )画  风( )雪( )天( )地  低头( )(  

)负( )名  )( )十里  )红( )绿  )武扬(

)( )有力  )( )中华  )单( )只  )( )力尽

)( )相处  )( )与共  受( )( )浅  年( )古(

)心( )目  一丝( )(   )为一(   )大( )为

)( )见底  全神( )(   仪态( )(   )名( )妙 

知( )知(   运筹( )(   )( )不备  围( )救(

  )( )受敌  四面( )(   草木( )(   风声( )(  

兵( )神(   所向( )(

 

  评论这张
 
阅读(129)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018